วิธีใช้ class SiXhEaD.Template

$jQuery
$1000
$library()
$$()