วิธีใช้ class Template ตอนที่ 7 tr ใน table


ถึงจะเป็นยุคที่เราใช้ div เป็นหลักแล้วแต่ในบางเนื้อหา table ยังมีความจำเป็นอยู่
ในกรณีที่ table มีหลาย column และเราใช้ $tp->sub(); ถ้าข้อมูลไม่ครบจะไม่ถูกปิด มาดูวิธีแก้ก้น

ผลการทำงาน (ปิด tag “ไม่” ถูกต้อง)
ผลการทำงาน (ปิด tag ถูกต้อง)
*ต้อง view source คู่กันไปด้วย
สามารถทดลองเปลี่ยน item=5 เป็นจำนวนที่ต้องการได้

_tp_table.html

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>$title</title>
<link rel="stylesheet" href="module/bootstrap/bootstrap.min.css">
</head>
<body>

<div class="container">
  <h3>$title</h3>

  <table class="table table-bordered">
    <colgroup>
      <col class="col-sm-3">
      <col class="col-sm-3">
      <col class="col-sm-3">
      <col class="col-sm-3">
    </colgroup>
  <!--SiXhEaD:data-->
    <!--sub:1-->
    <tr>
      <td>$name</td><!--/sub:1-->
    <!--sub:2-->
      <td>$name</td><!--/sub:2-->
    <!--sub:3-->
      <td>$name</td><!--/sub:3-->
    <!--sub:4-->
      <td>$name</td>
    </tr>
    <!--/sub:4-->
  <!--/SiXhEaD:data-->
  </table>
</div>

<script src="module/jquery/jquery.min.js"></script>
<script src="module/bootstrap/bootstrap.min.js"></script>
</body>
</html>

table.php

<?php
require 'module/SiXhEaD.Template.php';

$item = (int) $_GET['item'];
$fix = (int) $_GET['fix'];
if (!$item) {
  $item = 5;
}
if ($item > 100) {
  $item = 100;
}

$tp = new Template('_tp_table.html');

$title = 'วิธีการเติม table ให้เต็ม';

$tp->block('data');
$tp->sub(4);
for ($no = 1; $no <= $item; $no++) {
  $name = $no;
  $tp->apply();
}

if ($fix) {
  if ($tp->getCurrentSub() != 1) {
    for ($no = $tp->getCurrentSub(); $no <= 4; $no++) {
      $name = '';
      $tp->apply();
    }
  }
}

$tp->display();
exit;